Teenuste kirjeldused

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise teenus, mis on sisuliselt ühe rehabilitatsioonispetsialisti poolt teenusekasutaja juhendamine tegevuskavas olevate teenuste täitmiseks.

Sotsiaaltöötaja teenus on teenusekasutaja tervislikust seisundist tulenevate ja teda argielus mõjutavate probleemide tekkepõhjuste väljaselgitamine, teenusekasutaja olemasolevate ressursside ja tegevusvõime väljaselgitamine ning koos teenusekasutajaga temale sobivate abistavate võimaluste leidmine (sotsiaalmajanduslik toimetulek).

Eripedagoogi teenus on teenusekasutaja vaimsete võimete ja oskuste taseme hindamine ning igakülgne arendamine tema individuaalseid vajadusi arvestades. Eripedagoogi teenus toetab hariduse saamist ja töötamist toetavate tegevuste valimist, koostöö arendamist, toetavate suhete kujundamist, et parendada teenusekasutaja toimetulekuoskusi talle olulistes erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.

Füsioterapeudi teenus, mis võib koosneda nii füsioterapeutilisest nõustamisest (teenusekasutajale ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine) kui ka füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud inimese funktsionaalsele treeningule kui ka optimaalsete abivahendite kasutamisele) lähtuvalt teenusekasutaja poolt püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Täiskasvanud, füüsilise erivajadusega teenusekasutajatel on õigus saada füsioterapeudi teenust individuaalselt 5 tundi või grupis 5 tundi ühes kalendriaastas.

Loovterapeudi teenus - kunstiteraapia

Tegevusterapeudi teenus on häirunud tegevusvõimega teenusekasutaja tegevusvõime säilitamiseks ja edendamiseks. Teraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus.